Ogłoszenie z dnia 2020-06-29 r.

poziom_kolor(2)

Ogłoszenie z dnia 2020-06-29 r.

Budowa budynku usługowego „Dom Światła” Fundacji Światło w Toruniu, w m. Grębocin ul. Lampkowskiego 31, gmina Lubicz, działki 336/35 i 336/30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane

 

Ogłoszenie nr 547233-N-2020 z dnia 2020-06-29 r. zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=eb72c787-7e29-42fd-855d-54262f650552

 • Ogłoszenie o zamówieniu (skan) [pobierz PDF]
 • Szczególnie Istotne Warunki Zamówienia [pobierz PDF]
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu – aktualizacja z dn. 13.07.2020 r. [pobierz PDF]

Załączniki:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz PDF]
 • Formularz ofertowy [pobierz DOC]
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków do udziału w postępowaniu [pobierz DOC]
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania [pobierz DOC]
 • Projekt umowy o roboty budowlane [pobierz PDF]
 • Wykaz robót budowlanych [pobierz DOC]
 • Wykaz osób [pobierz DOC]
 • Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne [pobierz DOC]
 • Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej [pobierz DOC]
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia [pobierz DOC]

Projekt wykonawczy: