Tryb kierowania chorego do Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji Światło

Lista dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło” w Toruniu dostępna jest w sekcji Dokumenty do pobrania > Dokumenty Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego


Sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt uregulowane są znowelizowaną ustawą o działalności leczniczej z 1 lipca 2011 roku.

 

W niepublicznych zakładach opiekuńczo-leczniczych decyzję o przyjęciu do zakładu wydaje dyrektor w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o dokumentację określoną ww. rozporządzeniu. Przyjęcie w takim przypadku wymaga potwierdzenia płatnika. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W zakładzie opiekuńczo-leczniczym chory może przebywać czasowo. Czas pobytu pacjenta uwarunkowany jest umowa z zakładem.

 

Wniosek o przyjęcie wraz z w/w dokumentami należy przesłać na adres korespondencyjny lub e-mailowy:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”

Ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń

e-mail: zol-sekretariat@swiatlo.org

Z dopiskiem: Wniosek o przyjęcie do ZOL-u